Τομέας 1: Διοίκηση, Οικονομία και Πληροφορική

1.1. Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

 • Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
  • Work flow (Ροή εργασίας).
  • Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών (καθαριότητα, πόσιμο νερό, νερό για αγροτική χρήση, κ.α) .
  • Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων τεχνολογικών υποδομών και μεθόδων.
 • Απασχόληση – Εκπαίδευση
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη Μηχανισμού προώθησης της απασχόλησης και διάγνωσης των αναγκών τοπικών αγορών εργασίας και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με μέτρηση δεικτών των τριών (3) πυλώνων του Ευρωπαϊκού Δείκτη Δεξιοτήτων (ESI)
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (Skills Development), που αφορά την εκπαιδευτική δραστηριότητα,
 • Ενεργοποίηση Δεξιοτήτων (Skills Activation), που αναφέρεται στη μετάβαση στην αγορά εργασίας και
 • Αντιστοίχιση Δεξιοτήτων (Skills Matching) που υπολογίζει το βαθμό επιτυχίας στην αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Τοπική Επιχειρηματικότητα
 • Δημοτικός Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων.
 • Μελέτη και εφαρμογή συστήματος δημοτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
 • Επιχειρησιακή Λειτουργία
 • Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών τεκμηρίωσης σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, προετοιμασία, αξιολόγηση (εκ των προτέρων, ενδιάμεση, και εκ των υστέρων) διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο έργων, ενεργειών και προγραμμάτων Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς, εθνικούς και ίδιους πόρους.
  • Ψηφιοποίηση και διαχείριση αρχείων.
  • Μείωση λειτουργικού κόστους/αύξηση παραγωγικότητας.
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan).
  • Marketing Plan.
 • Επιστημονική Διοικητική Υποστήριξη και Βοήθεια
  • Εισηγήσεις σε Επιχειρησιακά Θέματα.
  • Υποστήριξη σε Τρέχοντα Θέματα (Ανάλυση Επιλογών, Δημιουργία Προτάσεων, Εισηγήσεις για Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου).
  • Σχεδιασμός Δράσεων (Διοργάνωση Συναντήσεων, Ανάπτυξη Θεμάτων κ.α.).
  • Οργάνωση και Υποστήριξη σε Θέματα Επικοινωνίας.
  • Δημιουργία Αναφορών Προόδου δράσεων του Ο.Τ.Α σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Σύνταξη προτάσεων και η εκπόνηση μελετών ένταξης χρηματοδότησης σε εθνικά, περιφερειακά, τομεακά, ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες και σε λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
 • Μελέτες Περιπτώσεων.

1.2. Νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις αφορούν την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και έχουν ως επίκεντρο την υποβοήθηση νέων επιχειρηματιών για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητάς τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Ειδικότερα αφορούν:

 • Τον τύπο και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  Παρέχονται συμβουλές και κατευθύνσεις στους νέους επιχειρηματίες για την επιλογή του τύπου οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης της επιχείρησης.
 • Τις καταστατικές αρχές λειτουργίας.

Συντάσσονται καταστατικά όλων των τύπων λειτουργίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα αρρυθμίας στην μελλοντική τους λειτουργία.

 • Τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
  Αναλαμβάνεται η διεκπεραίωση διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Εξασφαλίζεται πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αρχικά με την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και μετά με την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων.

 • Τη διαχείριση φακέλων Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Τα τραπεζικά προϊόντα.

Διερευνώνται και αξιολογούνται τα τραπεζικά προϊόντα που ενδιαφέρουν τον επενδυτή.

 • Την οργάνωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρήσεων.

Παρέχονται συμβουλές και κατευθύνσεις στους νέους επιχειρηματίες σε ζητήματα επίλυσης προβλημάτων εσωτερικής λειτουργίας, ηγεσίας, καταρτίζονται σχέδια οργάνωσης προσδιορίζοντας και καταγράφοντας όλες εκείνες τις λειτουργίες που θα χρειαστεί να διεκπεραιωθούν στο πλαίσιο της επιχείρησης: διοίκηση, διαφημιστική πολιτική, πωλήσεις, λογιστικά, αλλά και όσες έχουν να κάνουν με το χώρο υποδοχής, τις φορτώσεις, τις διανομές, την αλληλογραφία κ.λπ.

 • Τον προσδιορισμό κόστους και απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου.
  Παρέχονται υπηρεσίες κοστολόγησης προϊόντων, απόδοσης και απόσβεσης του επενδυμένου κεφαλαίου του επιχειρηματία.
 • Την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan)
 • Τις εμπορικές Συμβάσεις / Συμφωνίες
  Αξιολογούνται εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ παραγωγού –πωλητή και αγοραστή.
 • Την εκμετάλλευση αδρανών σχεδίων και προώθηση υπαναθέσεων.
 • Ενέργειες κατά περίπτωση

1.3.Αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις

Η υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις εστιάζεται στις απαιτήσεις λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων με ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών, στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
 • Επενδυτικά Σχέδια Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Επενδυτικά Σχέδια Ε.Σ.Π.Α.
 • Project Management Επενδυτικών Σχεδίων και Έργων.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες.
 • Κοστολόγηση παραγωγής προϊόντων.
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan).
 • Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων τεχνολογικών υποδομών και μεθόδων.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους/αύξηση παραγωγικότητας.
 • Προώθηση ανταγωνιστικότητας και πωλήσεων.
 • Επιχειρηματικές συναντήσεις (Business Breakfast).

 

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή