Τομέας 5. Τομέας Τεχνικών Έργων

Ο τεχνικός τομέας της εταιρείας αναπτύσσει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

5.1. Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - Consulting and studies services

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού ενός έργου, ήτοι:

 • Σχεδιασμός και βοήθεια σχετικά με οικοδομικές άδειες και λοιπές εγκρίσεις
 • Προκαταρκτική εκτίμηση
 • Προμελέτη και σχέδιο προγραμματισμού
 • Σχεδιασμός υλοποίησης
 • Κόστος και δημοσιονομική διαχείριση
 • Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
 • Διεξαγωγή και Αξιολόγηση outsourcing

5.2. Διαχείριση έργου - Project management

Κάθε έργο είναι μοναδικό. Ως εκ τούτου η επιτυχής διαχείριση του έργου ζητεί μια ολιστική προοπτική και προσέγγιση, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι. Η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, η κατανόηση της πολυπλοκότητας του έργου, η γνώση των διαδικασιών, αποτελούν βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση των έργων υψηλής ποιότητας μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο και  προϋπολογισμό.

5.3. Ειδικός σχεδιασμός- Specialist planning

Η εταιρεία μας παρέχει τη βέλτιστη υποστήριξη σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Προσφέρουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πείρα.

 5.4. Επιτόπιος συντονισμός και παρακολούθηση - Site coordination and monitoring

Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι ποικίλα και διαφέρουν από έργο σε έργο κατασκευής.

Όποια και αν είναι το μέγεθος του έργου, συντονίζουμε τις υπηρεσίες τρίτων, εξασφαλίζουμε την  ορθή εκτέλεσή του και είμαστε πάντα  σε επαφή με τον πελάτη για την ενημέρωση της προόδου υλοποίησης του έργου και για αποσαφήνιση όλων των τεχνικών και οικονομικών ερωτημάτων.

5.5. Εκπόνηση μελετών

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ομάδα συνεργατών οι οποίοι είναι κάτοχοι μελετητικών  πτυχίων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
 • Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων).
 • Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
 • Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές, μελέτες φωτοερμηνείας και χαρακτηρισμού ιδιωτικών οικοπέδων, κτημάτων).
 • Δασικές μελέτες (σύνταξη δασικών χαρτών, διαχείριση δασών)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες εφαρμογής.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή