Τομέας 2. Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διαφήμισης

2.1. Προώθηση της  Απασχόλησης

Η εταιρεία σχεδίασε  και ανέπτυξε σε web το πληροφοριακό σύστημα ΠΟΛΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απευθύνεται σε φορείς του  δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού, σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει σχεδιαστεί για την λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας, είναι πλήρως παραμετροποιημένο, με αποτέλεσμα να προσαρμόζεται στις τυπικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερόμενου.   

2.2. Η εταιρεία σχεδιάζει ιστότοπους και έχει στην ιδιοκτησία της και υποστηρίζει ιστοσελίδες επιχειρηματικού περιεχομένου. 

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή