Οργανωτική δομή

Με βάση της απαιτήσεις της Διοίκησης της εταιρείας για την υιοθέτηση μιας οργανωτικής  δομής  που  να επιτρέπει την ομαλή και χωρίς επικαλύψεις λειτουργία των επιχειρησιακών της  δραστηριοτήτων, να επιτυγχάνει την υλοποίηση  και έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων και των στόχων της Διοίκησης, να εξασφαλίζει τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού  και να διασφαλίζει την Ποιότητα στην λειτουργία της, το οργανόγραμμα της INFO-PLAN A.E,  αποτελείται από τις οργανικές  μονάδες και επιχειρησιακούς τομείς που εμφανίζονται στο κατωτέρω οργανόγραμμα.

INFO - PLAN A.E – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανόγραμμα της εταιρίας

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή