Διασφάλιση ποιότητας

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο παρέχεται από τον αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης LETRINA S.A (Ε.ΣΥ.Δ Νο 12-2) στο αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και Μελετητών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή